سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
امكانات ودستاوردهاي كوشا