سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
حذف پزشکی-حذف ترم