سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
جشن فارغ التحصیلی مورخ 92/11/08