سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
جشن فارغ التحصیلی 94/10/03