سال 1398: رونق تولید
معرفی

مدیر آموزش و پژوهش:
خانم ایرانشاهی

کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان : خانم صوفی

کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان:خانم ابراهیمی

کارشناس امتحانات :آقای موسوی


شماره تماس واحد آموزش:36-44540033 داخلی آموزش