سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
فرم پیشنهاد و تصویب پروژه مختص گروه فنی