سال 1398: رونق تولید
بازدیدها و جلسات توجیهی

 

 

دانشجویان رشتهکاردانی فنی اینترنت و شبکهورودی فروردین ماه 96 ،

موظفند جهت بازدید کاربینی روز پنجشنبه        مورخ: 15/04/96        راس ساعت: 9 صبحدر مرکز کوشا حضور یابند.

عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد 


کلیه دانشجویان رشته هایکاردانی جوشکاری - کاردانی ماشین افراز

 کارشناسی ماشین افزار، کارشناسی بازرسی جوش و کارشناسی قالبسازی (ورودی فروردین 96)

 

که از شرکت صنعتی کوشا بازدید نمودند، موظفند گزارش  و فرم های کاربینی را  حداکثر تا تاریخ 22/4/96 به خانم میرزایی(واحد فرهنگی) تحویل دهند. 


دانشجویان رشته  کاردانی و کارشناسی حسابداریورودی فروردین(96) که با استاد مهرانپور درس کاربینی دارند

 

موظفند روز پنج شنبه، 22/4/96، ساعت 10:30 صبح در مرکز کوشا حضور یابند و گزارش ها و فرم های کاربینی را به آقای مهرانپور تحویل دهند، تاریخ فوق تمدید نخواهد شد .


دانشجویان رشته هایکارشناسی ماشین افزار    ،   کارشناسی بازرسی جوشو کارشناسی قالبسازی

ورودی (فروردین 96)، موظفند جهت بازدید کاربینی

 روزچهار شنبه        مورخ: 14/4/96        راس ساعت  8:30

به آدرس: جاده قديم كرج-بزرگراه فتح-خ فتح نهم- پلاك 19  شرکت صنعتی کوشا  مراجعه نمايند.

 

عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد


دانشجویان رشته های

کاردانی جوشکاری               و             کاردانی ماشین افزار

ورودی (فروردین 96)، موظفند جهت بازدید کاربینی

 روزچهار شنبه        مورخ: 14/4/96        راس ساعت  10 صبح

به آدرس: جاده قديم كرج-بزرگراه فتح-خ فتح نهم- پلاك 27 شرکت صنعتی کوشا  مراجعه نمايند.

عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد


دانشجویان رشته

کاردانی فنی آسانسور (ورودی فروردین 96)

موظفند گزارش  و فرم های کاربینی را  حداکثر تا تاریخ 22/4/96 به مرکز رشد کوشا تحویل دهند.

 

 بازدید کاربینی دانشجویان رشته های کاردانی جوشکاری   و   کاردانی ماشین افزارورودی (فروردین 96)،

موظفند جهت بازدید کاربینی روزچهار شنبه    مورخ: 14/4/96   راس ساعت  10 صبح

به آدرس: جاده قديم كرج-بزرگراه فتح-خ فتح نهم- پلاك 27 – شرکت صنعتی کوشا  مراجعه نمايند.

عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد 


بازدید کاربینی دانشجویان رشته های کارشناسی ماشین افزار  ، کارشناسی بازرسی جوش و کارشناسی قالبسازی

ورودی (فروردین 96)، موظفند جهت بازدید کاربینی✅ روزچهار شنبه  مورخ: 14/4/96   راس ساعت  8:30 

به آدرس: جاده قديم كرج-بزرگراه فتح-خ فتح نهم- پلاك 27 – شرکت صنعتی کوشا  مراجعه نمايند.

عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد


اطلاعیه  کاربینی رشته حسابداری (کاردانی و کارشناسی)

کلیه دانشجویان رشته حسابداری که در ترم جاری واحد کاربینی اخذ نموده اند، موظفند جهت جلسه توجیهی روز یکشنبه  28/3/96  ساعت16  به آقای مهرانپور مراجعه نمایند.حضور در جلسه توجیهی الزامیست

عدم حضور در جلسه توجیهی به منزله غیبت در کارنامه خواهد بود


اطلاعیه کاربینی رشته حسابداری (کاردانی و کارشناسی)  ورودی 952

دانشجویانی که در ترم جاری واحد کاربینی اخذ نموده اند، موظفند جهت جلسه توجیهی روز

یکشنبه  21/3/96 ساعت16  به آقای مهرانپور مراجعه نمایند.حضور در جلسه توجیهی الزامیست


تحویل گزارش کاربینی کاردانی الکترونیک صنعتی

دانشجویان رشتهکاردانی فنی الکترونیک صنعتیموظفند  گزارش های بازدید کاربینی راحداکثر تا تاریخ 25/3/96 به دفتر فرهنگی (خانم میرزایی) تحویل دهند.

 


جلسه توجیهی رشته الکترونیک صنعتی ورودی 952

دانشجویانی که در ترم جاری واحد کاربینی اخذ نموده اند، موظفند جهت جلسه توجیهی روز

جمعه مورخ 12/3/96 ساعت13 درمرکز کوشا تهران با آقای مهندس معینی برگزار می گردد.

حضور در جلسه توجیهی الزامیست

 


جلسه توجیهی رشته مکانیک خودرو  ورودی 952

دانشجویانی که در ترم جاری واحد کاربینی اخذ نموده اند، موظفند جهت جلسه توجیهی روز

 پنج شنبه مورخ 18/3/96 ساعت16 الی 18 در کارگاه مکانیک خودرو به آقای مهندس بری مراجعه نمایند.

حضور در جلسه توجیهی الزامیست


بازدید کاربینی دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی

 

دانشجویان رشته  کاردانی و کارشناسی نقشه کشی صنعتی که در ترم جاري (952)واحد کاربینی اخذ نموده اند موظفند در بازدید کاربینی

 

روز چهار شنبه، مورخ: 10/03/1396  راس ساعت 9 صبح (به همراه فرم تعهد کاربین)  در مرکز علمی کاربردی کوشا تهران حضور بهم رسانید.عدم حضور دربازدید به منزله غیبت در درس کاربینی می باشد