سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
تماس با ما

تهران- کیلومتر4 جاده مخصوص کرج سه راه شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا واحد تهران

کد پستی: 1397833153

تلفن:44540033-36

دورنگار:44540042

پست الکترونیک:info@kt-uast.ac.ir

روابط عمومی: koosha.news@kt-uast.ac.ir