سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
سرفصل اینترنت و شبکه های گسترده