سال 1398: رونق تولید
ارزشیابی و نظرسنجی مدرسین 962
فرم ارزشیابی مدرسین در ترم 962
کدملی دانشجو : **
مقطع تحصیلی


کاردانی
کارشناسی

لیست مدرسین:
*
1- توجه به مسائل فرهنگی،اخلاق و شئونات اسلامی در کلاس و محیط دانشگاه
*
2- رعایت نظم و حضور منظم در کلاس درس
*
3-موفقیت مدرس در ارتباط مناسب با دانشجویان

*
4-احترام به شخصیت دانشجو
*
5-میزان انتقاد پذیری مدرس
*
6-موفقیت مدرس در زمینه بیان صریح و توضیح کامل مطالب درسی
*
7-استفاده از تمام وقت کلاس برای فعالیت آموزشی
*
8-استفاده از روش های آموزشی متنوع و وسایل کمک آوزشی در محدوده امکانات و متناسب با نوع درس
*
9-کوشا بودن در کسب اطلاعات جدید علمی
*
10-واکنش منطقی و معقول مدرس به پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
*
11-ارائه طرح درس توسط مدرس در ابتدای ترم و ارائه برنامه مشخص در روند تدریس تا پایان ترم
*
12-واضح و قابل فهم بودن توضیحات مدرس برای دانشجویان
*
13-ایجاد انگیزه در دانشجویان و تلاش در ایجاد تفکرانتقادی در دانشجویان
*
14-برگزاری آزمون میان ترم به شکل موثر در کلاس درس
*
15-مشارکت دهی دانشجویان در فعالیت های کلاسی
*
16-اختصاص زمان مشخص برای حل مشکلات و هدایت دانشجویان در خارج از کلاس
*
17-اطلاع رسانی به دانشجویان درباره اهداف آموزشی درس در هر جلسه
*
18-تلاش در ارائه تازه ترین اطالعات مرتبط با موضوع درس و معرفی منابع مفید اطلاعاتی
*
19-نظم و پیوستگی بین مطالب ارائه شده در کلاس
*
20-جمع بندی مطالب در پایان هر درس
*
لطفاً پس از پر نمودن 20 مرحله قبل ، نمره ای که به مدرس مربوطه از 1 تا 20 تعلق می گیرد در این قسمت وارد نمایید.
**
متن امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
* دانشجوی گرامی لطفا این فرم را برای تمامی مدرسین این ترم تکمیل نمایید.
* هر فرم مختص یک مدرس می باشد.