سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ترم بندی