سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه ترم بندی