سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه ترم بندی