سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترم بندی