سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی تاسیسات صنعتی ترم بندی