سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی فنی تاسیسات صنعتی ترم بندی