سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی ماشین افزار ترم بندی