سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی فنی ماشین افزار ترم بندی