سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردان فنی بازرسی جوش ترم بندی