سال 1398: رونق تولید
کاردان فنی بازرسی جوش ترم بندی