سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی برق صنعتی ترم بندی