سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترم بندی