سال 1398: رونق تولید
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترم بندی