سال 1398: رونق تولید
کاردان فنی آسانسور و پله برقی ترم بندی