سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردان فنی آسانسور و پله برقی ترم بندی