سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردان فنی ایمنی و حفاظت فنی ترم بندی