سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترم بندی