سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ترم بندی