سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزار ترم بندی