سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری کنترل-فرایند(برق) ترم بندی