سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری کنترل -ابزاردقیق(برق) ترم بندی