سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی ترم بندی