سال 1398: رونق تولید
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی ترم بندی