سال 1398: رونق تولید
مهندسی فناوری ساخت و تولید قالبسازی ترم بندی