سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری ساخت و تولید قالبسازی ترم بندی