سال 1398: رونق تولید
مهندسی فناوری بازرسی جوش ترم بندی