سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترم بندی