سال 1398: رونق تولید
مهارت مشترک کاردانی و کارشناسی