سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهارت مشترک کاردانی و کارشناسی