سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
کاردانی ماشین افزار