سال 1398: رونق تولید
انجمن علمی نقشه کشی

-         انجمن علمی نقشه کشی صنعتی

    انتخابات انجمن علمی نقشه کشی صنعتی در تاریخ 05/09/94 روز پنج شنبه با حضور تعداد 54 نفر از دانشجویان رشته نقشه کشی و آقای مهندس موسوی مدیر گروه این رشته برگزار گردید و نتیجه انتخابات به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در انجمن علمی

رشته

مقطع تحصیلی

1

محمدجواد طباطبایی حسان

0068131747

93236001180048

دبیر

نقشه کشی صنعتی

کارشناسی

2

محمود شاهین

0053895088

91236001260478

نایب دبیر

نقشه کشی صنعتی

کارشناسی

3

احمدرضا بلقدر

0049941542

93236001180175

عضو اصلی

نقشه کشی صنعتی

کارشناسی

4

سید هادی امینی

0074187317

93236001180102

عضو اصلی

نقشه کشی صنعتی

کارشناسی

5

علی حاجی آقایی

0068559011

90236052220177

عضو اصلی

نقشه کشی صنعتی

کارشناسی