سال 1398: رونق تولید
انجمن علمی ماشین افزار

-         انجمن علمی ماشین افزار

انتخابات انجمن علمی ماشین افزار در تاریخ 28/08/94 برگزار گردید و نتایج آرا به شرح ذیــــــــل         می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در انجمن علمی

رشته

مقطع تحصیلی

1

حسین اسمعیل زاده

0050445731

93136001180055

دبیر

ماشین افزار

کارشناسی

2

محمد ارجمند

0061833894

93136001160185

نایب دبیر

ماشین افزار

کارشناسی

3

علیرضا شمشادی

3871300569

93236001160135

عضو اصلی

ماشین افزار

کارشناسی

4

مجید وجودی

0078072042

93236001180232

عضو اصلی

ماشین افزار

کارشناسی

5

سجاد فیلی

4910916271

94136001160082

عضو اصلی

ماشین افزار

کارشناسیعکسهای جلسات انجمن علمی