سال 1398: رونق تولید
انجمن علمی مکانیک خودرو

-         انجمن علمی مکانیک خودرو

انتخابات انجمن علمی مکانیک خودرو مرکز کوشا در تاریخ 21/08/94 با حضور اکثریت دانشجویان این رشته برگزار گردید و نتایج آرا به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در انجمن علمی

رشته

مقطع تحصیلی

1

احمد درویش

0074378831

93136001180139

دبیر

مکانیک خودرو

کارشناسی

2

فرشاد محمدپور

0011313481

93136001180202

نایب دبیر

مکانیک خودرو

کارشناسی

3

سعید شمس بری

0083413847

93136001180112

عضو اصلی

مکانیک خودرو

کارشناسی

4

علی مهدوی کیا

0322199141

93136001180038

عضو اصلی

مکانیک خودرو

کارشناسی

5

مرتضی اکبری

0065361924

93136001180384

عضو اصلی

مکانیک خودرو

کارشناسیعکسهای جلسات انجمن علمی