سال 1398: رونق تولید
انجمن علمی برق و رباتیک

-         انجمن علمی  برق و رباتیک

انتخابات انجمن علمی برق و رباتیک مرکز کوشا در تاریخ 25/08/94 روز دوشنبه برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در انجمن علمی

رشته

مقطع تحصیلی

1

شهاب مرادیان

3369926334

93236134180019

دبیر

کنترل

فرایند

کارشناسی

2

پیمان افشاری فر

1931051585

93236134180003

نایب دبیر

کنترل

فرایند

کارشناسی

3

محبوب محمدی

1531753094

93236001180289

عضو اصلی

کنترل

ابزار دقیق

کارشناسی

4

هادی جلالی

0902441477

93136001180054

عضو اصلی

کنترل

ابزار دقیق

کارشناسی

5

هادی نوجوان

0051506535

93236134180014

عضو اصلی

کنترل

فرایند

کارشناسیعکسهای جلسات انجمن علمی