سال 1398: رونق تولید
انجمن علمی آسانسور

-         انجمن علمی آسانسور و پله برقی

انتخابات انجمن علمی آسانسور و پله برقی کوشا در تاریخ 20/08/94 برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل می باشد:    


ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در انجمن علمی

رشته

مقطع تحصیلی

1

زهرا فراهانی

5449857225

92136001180227

دبیر

مهندسی آسانسور

کارشناسی

2

غلامرضا پیک فلک

1551992590

91136001230701

نایب دبیر

مهندسی آسانسور

کارشناسی

3

عسگر احمدی

5188907641

91136001230692

عضو اصلی

مهندسی آسانسور

کارشناسی

4

علی خودسیانی

0076548562

93136001180051

عضو اصلی

مهندسی آسانسور

کارشناسی

 

          


عکسهای جلسات انجمن علمی