سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
فرم ثبت نام کارآموزی
caption

فرم ثبت نام الکترونیکی کارورزی1

ثبت نام کارورزی2 را فقط در سامانه ملی کارآموزی انجام دهیدو پس از ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی-جایابی -تایید صنعت و پرداخت هزینه این فرم را پر نمایید و جهت دریافت معرفی نامه به آموزش مراجعه نمایید.

ثبت نام کارورزی2 در سامانه ملی کارآموزی حداکثر تا پایان مرداد 97 امکان پذیر می باشد.

نام:
*
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی: *
شماره دانشجوئی:
*
مقطع تحصیلی : کاردانی کارشناسی
کدملی: *
شماره تلفن همراه: *
نام سرپرست کارآموزی: *
نام شرکت/سازمان کارآموزی: *
شماره تلفن محل کارآموزی: *
آدرس دقیق محل کارآموزی: *
مشخص نمودن کارورزی1
*