سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
فرم ثبت نام کارآموزی
caption

فرم ثبت نام الکترونیکی کارورزی1
تکمیل این فرم فقط برای دریافت معرفی نامه کارورزی1 می باشد.
ثبت نام کارورزی2 فقط در سامانه ملی کارورزی می باشد.

نام:
*
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی: *
شماره دانشجوئی:
*
مقطع تحصیلی : کاردانی کارشناسی
کدملی: *
شماره تلفن همراه: *
نام سرپرست کارآموزی: *
نام شرکت/سازمان کارآموزی: *
شماره تلفن محل کارآموزی: *
آدرس دقیق محل کارآموزی: *
مشخص نمودن کارورزی1
*