سال 1398: رونق تولید
فرم ثبت نام کارآموزی-اصلی
caption

فرم ثبت نام الکترونیکی کارورزی1
تکمیل این فرم فقط برای دریافت معرفی نامه کارورزی1 می باشد.
ثبت نام کارورزی2 فقط در سامانه ملی کارورزی می باشد.

نام:
*
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی: *
شماره دانشجوئی:
*
مقطع تحصیلی : کاردانی کارشناسی
کدملی: *
شماره تلفن همراه: *
نام سرپرست کارآموزی: *
نام شرکت/سازمان کارآموزی: *
شماره تلفن محل کارآموزی: *
آدرس دقیق محل کارآموزی: *
مشخص نمودن کارورزی1
*