سال 1398: رونق تولید
شورای آموزشی95/08/03

صورت جلسه شورای آموزشی مورخ 03/08/95

 

در مورخه 03/08/95  جلسه شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی کوشا با حضور اعضای شورای در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی و تصمیمات لازم متناسب اتخاذ گردید.

-         رسیدگی به درخواست آقاي مجید عسسی بندرجز

تصمیم شورا : شما می بایست مدارک عدم مراجعه خود را در ترم های مربوطه به آموزش ارائه دهید.

-         رسیدگی به درخواست آقای فرزاد کوه مسکن

تصمیم شورا : با درخواست معادلسازی شما در درس استاندار به دلیل اینکه در سرفصل جدید 3 واحد و در سرفصل قدیم 2 واحدی بوده است موافقت نمی شود

رسیدگی به درخواست آقای مهدی عدلخواه

تصمیم شورا: با درخواست معادلسازی شما در درس استاندار به دلیل اینکه در سرفصل جدید 3 واحد و در سرفصل قدیم 2 واحدی بوده است موافقت نمی شود

-        رسیدگی به درخواست آقای اسماعیل سویزی

تصمیم شورا: با درخواست معادلسازی شما موافقت نمی شود.

-        رسیدگی به درخواست آقای سیدرسول حسینی

تصمیم شورا: شما می بایست مدارک عدم مراجعه خود در ترم مذکور را ارائه نمایید.

-  رسیدگی به درخواست آقای امجد منصوری بگوند

تصمیم شورا: با درخواست شما موافقت نمی شود چون در رشته تاسیسات دروس مقاومت مصالح 2 و کارگاه جوشکاری نباید پاس شود.

-  رسیدگی به درخواست آقای محمد میراحمدی

تصمیم شورا: با درخواست معادلسازی شما در دروس فارسی و ریاضی پیش و تربیت بدنی و دانش خانواد موافقت می گردد.

-  رسیدگی به درخواست آقای بهروز باقری

تصمیم شورا: شما می بایست مدارک پزشکی را که عنوان نموده اید به آموزش ارایه فرمایی.