سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
شورای آموزشی 95/03/12

 

صورت جلسه شورای آموزشی مورخ 95/03/12

 

در مورخه 95/03/12  جلسه شورای آموزشی مرکز علمی - کاربردی کوشا با حضور اعضای شورای در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی و تصمیمات لازم متناسب اتخاذ گردید.

-         رسیدگی به درخواست آقاي مهرداد رصاصیان

تصمیم شورا : با توجه به تعداد واحدهای باقیمانده شما می بایست در ترم مهرماه انتخاب واحد انجام دهید.

-         رسیدگی به درخواست آقای فردین پهلوان پور

تصمیم شورا : در ترم مهرماه انتخاب واحد انجام شود.

 رسیدگی به درخواست آقای سروش شهمیری

تصمیم شورا : با درخواست مرخصی تحصیلی شما موافقت می شود.

-         رسیدگی به درخواست آقای سعید صادقی

تصمیم شورا : با توجه به اینکه دروس رسم فنی 1 و رسم فنی 2 در سرفصل جدید 2 واحد عملی است و با سرفصل قدیم تفاوت دارد با درخواست معادلسازی شما موافقت نمی گردد.

-         رسیدگی به درخواست خانم حمیده سادات موسوی

تصمیم شورا : با درخواست ادامه تحصیل شما  موافقت شود. در ترم مهرماه جهت انتخاب واحد مراجعه گردد.

-         رسیدگی به درخواست آقای سبحان خسروی

تصمیم شورا : با درخواست مرخصی تحصیلی شما موافقت می شود.

 رسیدگی به درخواست آقای میلاد عالی زاده

تصمیم شورا : با درخواست اخذ درس شما بصورت معرفی به استاد موافقت می شود.

-         رسیدگی به درخواست آقای مجید جلالی پور

تصمیم شورا : با درخواست معادلسازی شما در درس تفسیر موضوعی قرآن  موافقت می شود.

-        رسیدگی به درخواست آقای وحید عبدالهی

تصمیم شورا: با درخواست حذف ترم شما در نیمسال 942 موافقت می شود.

-        رسیدگی به درخواست آقای علی زلالی

تصمیم شورا: با درخواست حذف ترم شما در نیمسال 942 موافقت می شود.

-        رسیدگی به درخواست خانم مهسا اله قلی

تصمیم شورا: با درخواست حذف ترم شما در نیمسال 942 موافقت می شود