سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
اعتراض به نمره -تجدیدنظر