سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
سرفصل نقشه کشی صنعتی