سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
سرفصل برنامه سازی کامپیوتر