سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
نتایج شورای آموزشی