سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
مهندسی فناوری کنترل ابزاردقیق و فرایند